Operativni program regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Predmet natječaja je dodjela sredstava potpore po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13) te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatmosti.

Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja u cilju :

 •  osnivanja nove proizvodne djelatnosti
 • razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
 • temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
 • značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti
 • proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

Prihvatljiva ulaganja:

Materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:

 • mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore
 • mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
 • mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne  djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)

Program potpora neće se primijeniti na:

 • potpore za djelatnosti vezane uz izvoz, to jest potpore neposredno vezane uz izvezene količine, uspostavu i rad distribucijske mreže ili uz druge tekuće troškove povezane s izvoznom djelatnošću;
 • potpore koje su uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.
 • ni jednu pojedinačnu potporu, dodijeljenu jednokratno ili na temelju programa, čiji bruto ekvivalent potpore prelazi 7,5 milijuna eura po poduzetniku i projektu ulaganja za male i srednje poduzetnike.
 • projekte čiji iznos opravdanih troškova premašuje 50 milijuna eura

 

Također, sukladno članku 1., stavku 3. Uredbe Komisije (EZ-a) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. kojom se određene kategorije potpora proglašavaju usklađenima sa zajedničkim tržištem pri primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Opća uredba o skupnim izuzećima) (32008R0800, SL L 214) potpora se može dodijeliti u svim sektorima gospodarstva osim sljedećih:

 • potpore u korist djelatnosti u sektorima ribarstva i akvakulture, obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 104/2000;
 • potpore u korist djelatnosti u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; (c) potpore u korist djelatnosti prerade i stavljanja u promet poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  • kad je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane predmetnih poduzetnika ili
  • kada je potpora uvjetovana njezinim djelomičnim ili potpunim prijenosom na primarne proizvođače;
 • potpore u korist djelatnosti u sektoru ugljena
 • regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru čelika;
 • regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru brodogradnj;
 • regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru sintetičkih vlakana.

Potpora po pojedinom poduzetniku ne može biti veća od 3.000.000 kuna, bez obzira na visinu opravdanih troškova.
Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 5. studenog 2013. godine!
Saznajte o svemu detaljnije ovdje!
Sretno!