Prikupljanje regionalnih razvojnih projekata u svrhe prijave – Strukturni i Kohezijski fondovi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada – IPA program, a uskoro – Strukturni i Kohezijski fondovi).

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE IDEJE

 1. Uklapanje projekta u neki od tematskih ciljeva EU za razdoblje 2014.-2020.;
 2. Uklapanje projekta u važeće županijske razvojne strategije i nacionalne strateške dokumente;
 3. Projekt od regionalnoga značaja;
 4. Procijenjena ukupna vrijednost projekta;.
 5. Prihvatljivost prijavitelja;
 6. Usklađenost s propisanom važećom prostorno-planskom dokumentacijom;
 7. Riješeni imovinsko-pravni odnosi;
 8. Izrađeno idejno rješenje projekta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 1. jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 2. javna tijela te s njima izjednačena tijela (fondovi, agencije, ustanove, itd.) koje je osnovala središnja država ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave uključujući ustanove za istraživanje i razvoj, ustanove za osposobljavanje i obrazovanje, lokalne i regionalne razvojne agencije, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, ustanove zdravstvene zaštite i sl.;
 3. trgovačka društva u većinskom javnom vlasništvu i s neprofitnim statusom kao što su lokalne i regionalne razvojne agencije;
 4. komunalna poduzeća u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 5. turističke zajednice;
 6. gospodarske i obrtničke komore te klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe.

Prihvatljivi su projekti procijenjene ukupne investicijske vrijednosti između 3 i 50 milijuna EUR.

Rok za dostavu prijava je 15. travnja 2013. godine.
Prijavni obrazac popunjava se elektroničkim putem na web stranicama Ministarstva. Zahtjev se predaje u zatvorenoj omotnici (u jednom primjerku u pisanom i jednom primjerku u elektronskom obliku), koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja istoga, obavezno uz naznaku: „Javni poziv za dostavu projektnih ideja_za Potprogram Pripreme regionalnih razvojnih projekata“ – Ne otvarati -, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uprava za regionalni razvoj
Trg kralja Petra Krešimira IV/br. 1 10 000 Zagreb

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 Kontaktirajte nas za više informacija ili ovdje!

Sretno!