Zakonski postavljene obaveze zaštite i spašavanja za gospodarske subjekte

Naša tvrka ovlaštena je za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja za gospodarske subjekte, isti obuhvaćaju izradu sljedećih dokumenata i to prema grupama poslova:

Grupa I. stručnih poslova u području zaštite i spašavanja:

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća

Procjenom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.

Svrha Procjene ugroženosti:

  • Predviđanje vrsta, inteziteta, učinka, te mogućih posljedica velikih nesreća i katastrofa
  • Određivanje adekvatnih mjera za povećanje sigurnosti određenog područja

Operativni plan zaštite i spašavanja

Operativne planove izrađuju pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, te pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom i pravne osobe kojima su Planovima određene razine utvrđene zadaće u zaštiti i spašavanju.

Svrha Operativnog Plana:

  • Dati upute za postupanje, a prema informacijama upozorenja
  • Razraditi provođenje zadaća i utvrditi odgovorne osobe u komunikaciji sa stožerom zaštite i spašavanja
  • Dati kratke upute odgovornim osobama o angažiranju vlastitih kapaciteta