Zakonski postavljene obaveze zaštite i spašavanja za Jedinice lokalne/regionalne samouprave

Naša tvrka ovlaštena je za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja za jedinice lokalne i regionalne samouprave, isti obuhvaćaju izradu slijedećih dokumenata i to prema grupama poslova:

Grupa I. stručnih poslova u području zaštite i spašavanja:

Procjena ugroženosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za
slučaj velikih nesreća i katastrofa

Procjenom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te od ratnih razaranja i terorizma potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.

Svrha Procjene ugroženosti:

  • Predviđanje vrsta, intenziteta, učinka, te mogućih posljedica velikih nesreća i katastrofa

Plan zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Svrha Plana zaštite i spašavanja:

  • Utvrđivanje organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja preventivnih
  • Određivanje mjera i postupaka zaštite i spašavanja na određenom području
  • Utvrđivanje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava
  • Utvrđivanje sustava i procedura otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća

Plan Civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži različite mjere civilne zaštite.

Raščlambe o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave

Posebni elaborati, proračuni i projekcije u sustavu zaštite i spašavanja za
potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Grupa II. stručnih poslova u području zaštite i spašavanja:

Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari

Plan se izrađuje za svaki pogon u kojem su prisutne opasne tvari u količinama istim ili većim od onih iz priloga I. dijela I. stupca 3. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari NN 114/08.
Plan se izrađuje na temelju ažurirane procjene ugroženosti županije, unutarnjeg plana operatera kao i dodatnih informacija operatera za područje
koje može biti zahvaćeno učincima ispuštanja opasnih tvari kao posljedice velike nesreće ili katastrofe na pogonu.