Zaštita okoliša u sklopu aktivnosti gospodarskih subjekata

Kao i za jedinice lokalne i regionalne samouprave i gospodarskim subjektima u mogućnosti smo ponuditi cjelovitu podršku u smislu usklađivanja sa zahtjevima zakonske regulative na području zaštite okoliša i zaštite prirode. U tu svrhu svojim klijentima pružamo slijedeće usluge:

 • Studije o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Izrada dokumentacije za potrebe ishodovanja “Objedinjenih uvjeta zaštite okoliša” (Analize stanja i Elaborati o usklađivanju)
 • Izrada Izvješća o sigurnosti prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
 • Procjena utjecaja na okoliš (izrada studija utjecaja na okoliš i provođenje procedura procjene za zahvate na kopnu i moru)
 • Izrada Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • Strateška procjena utjecaja planova i programa na okoliš (izrada studija i provođenje procedura procjene)
 • Procjena utjecaja na prirodu (izrada studija utjecaja na prirodu i provođenje procedura procjene za zahvate na kopnu i moru)
 • Izrada i verifikacija Planova praćenja emisija CO2
 • Elaborati za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu
 • Elaborati prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Pravilnici o postupanju sa otpadom
 • Planovi i programi sanacije
 • Elaborati o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša
 • Studije izvodljivosti, predinvesticijske i investicijske studije
 • Idejna rješenja
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekti
 • Planiranje, praćenje, vođenje te stručni nadzor prilikom izgradnje ili izvedbe projekta
 • Nostrifikacija projekata izrađenih od strane inozemnog projektanta
 • Osiguranje kvalitete

U suradnji s partnerskim tvrtkama možemo Vam ponuditi cijeli niz različitih usluga iz područja industrijske ekologije, okolišne medicine, obnovljivih izvora energije, zaštite prirode, upravljanja prirodnim resursima, krajobrazne arhitekture, IT i GIS, okolišnog modeliranja i sl.

Tvrtka Adviso d.o.o. izuzev izrade dokumentacije nudi svojim klijentima i usluge ”eko-servisa” što znači da na temelju ugovorene suradnje kontinuirano vodi brigu o svim aspektima Vaše tvrtke koji se dotiču zakonske regulative iz područja zaštite okoliša.

Za Vas obavljamo vođenje propisanih obrazaca:

 • Vođenje Registra onečišćavanja okoliša
 • ONTO, REGVOC, EHOS, Bilance otapala
 • Priprema dokumentacije za potrebe ishodovanja raznih dozvola
 • Izrada dokumentacije i vođenje postupka za ishodovanje dozvola za gospodarenje otpadom
 • Izrada dokumentacije i vođenje postupka za ishodovanje vodopravnih dozvola

Prisutni smo kao podrška prilikom inspekcijskog nadzora na lokaciji Vaše tvrtke.
Za Vas pratimo izmjene zakonske regulative i još mnogo toga!