Zaštita okoliša u sklopu aktivnosti jedinica lokalne/regionalne samouprave

Na osnovu dugogodišnjeg djelovanja i stečenog iskustva na područjima zaštite okoliša i zaštite prirode jedinicama lokalne i regionalne samouprave u mogućnosti smo ponuditi cjelovitu podršku u smislu savjetovanja i izrade potrebne dokumentacije.

 •  Studije o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
 • Studije o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Programi zaštite okoliša
 • Akcijski planovi zaštite okoliša
 • Izvješća o stanju okoliša
 • Studije o utjecaju zahvata na okoliš i Zahtjevi za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • Akcijski i kratkoročni planovi zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
 • Programi zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
 • Planovi mjera za smanjivanje onečišćenja zraka
 • Planovi intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
 • Procjene rizika i osjetljivosti područja djelovanja Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
 • Planovi gospodarenja otpadom
 • Elaborati zaštite od buke
 • Elaborati zaštite od svjetlosnog onečišćenja
 • Elaborati zaštite okoliša
 • Sanacijski programi
 • Izvješća o provedbi programa i planova sanacija
 • Agroekološki elaborati stanja degradiranog tla
 • Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima te akcijskih planova
 • Elaborati za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu
 • Elaborati prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • Procjena “nultog” stanja prirode (flora, fauna, gljive, kopnena, vodena i morska staništa)
 • Priprema stručnih podloga iz zaštite okoliša za izradu prostorno planske dokumentacije
 • Procjena pogodnosti određenog područja za poljoprivrednu proizvodnju (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo)
 • Dizajn i izrada dokumentacije za provedbu lovnogospodarskih osnova